Rådgiver

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) ga i 2015 ut rapporten "State of the Nation" hvor det konkluderes med at store deler av det norske vann- og avløpsnettet er i en for dårlig forfatning. Det pekes på at det er svært store verdier som ligger nedgravd, og hvor det er behov for en betydelig økt fornyelsestakt for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Både bransjeorganisasjoner, sentrale myndigheter og ledningseierne har økt fokus på fremtidsrettede løsninger, og i dette ligger det også vurderinger knyttet til materialvalg.

Sikkerhet i vannforsyningen er et sentralt tema, og dette henger naturlig nok sammen med forventet teknisk levetid på installasjonen. At flere større byer nå tenker lengre enn de 1oo årene som har vært tidshorisonten til nå, vitner om et annet fokus enn tidligere. Trondheim kommune har i sin VA-norm nedfelt en ambisjon om 200 års forventet teknisk levetid på sine rørinstallasjoner. Dette er en meget interessant mål som stimulerer til innovasjon og fremtidstenkning både når det gjelder løsninger og materialvalg.

Vi har nedenfor forsøkt å belyse det vi tror er noen viktige momenter når disse valgene skal foretas, og håper informasjonen kan være til nytte.

 

 

 • Materialtekniske egenskaper

  Materialtekniske egenskaper

  Om man sammenligner støpejernsrør fra 1970-80 tallet med dagens moderne støpejernsrør så har det skjedd en betydelig innovasjon i forhold til muffeløsninger, innvendige belegg og ikke minst utvendige belegg. Støpejernsrør fra før 1960 var såkalte gråjernsrør; det vil si rør uten tilsats av magnesium i smelta, og de hadde i svært begrenset grad både innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttelse. Allikevel er det slik at om disse rørene får ligge i gode omgivelser kan de ha en svært lang levetid. Materialet kjennetegnes kanskje best ved at dersom det oppstår bevegelser i grunnen vil dette kunne forårsake såkalte tverrbrudd (sprøbrudd).

  Duktile støpejernsrør, eller seiggjernsrør som de også kalles grunnet tilsetning av magnesium, har den egenskapen at de tåler mekanisk påført belastning på en helt annen måte. Man ser i prinsippet aldri tverrbrudd på et duktilt støpejernsrør noe som gir en betydelig økt sikkerhet i forhold til gamle gråjernsrør.

  Støpejern som materiale beholder de gode mekaniske egenskapene gjennom hele livsløpet i motsetning til komposittmaterialer som svekkes av kombinasjonen innvendig/utvendig trykk og tidsforløp. Støpejern har en meget lav termisk ekspansjonskoeffisient (0,01 mm/m/K) hvilket betyr at man normalt sett ikke trenger å ta hensyn til ekspansjonskrefter.

  Materialet er 100% gjenvinnbart.

   

 • Samfunnsøkonomi

  Samfunnsøkonomi

  Investeringer i gode, fremtidsrettede infrastrukturløsninger innenfor vann og avløp er for mange en fornuftig forvaltning av fellesskapets ressurser. Spørsmålet blir da hva som vurderes som de mest samfunnsøkonomiske løsningene når det gjelder blant annet materialkvalitet i ledningsnettet.

  Det er mange måter å definere dette på, men om man skal forsøke å se på noen sentrale parametere så kan det for eksempel være krav til forventet teknisk levetid, som gjerne er synliggjort i ledningseiers VA-norm, krav til sikkerhet og leveringsgrad, samordning med annen infrastruktur, investerings- og vedlikeholdskostnad samt livsløpskostnader.

  Innovasjon forbedrer ytelsene til både produkter og løsninger og skaper dermed forventning om lengre teknisk levetid på nye ledningsnett. Et resultat av dette er at flere og flere ledningseiere ser verdien av å velge kombinasjonen duktile støpejernsrør med passive belegg, og det snakkes allerede om en forventet levetid på 200 år. Med en beskjeden tilleggsinvestering må dette kunne sies å være svært god samfunnsøkonomi.

   

 • Gjennomgående kvalitet i ledningsnettet

  Gjennomgående kvalitet i ledningsnettet

  Med stadig økende fokus på levetid og kvalitet i ledningsnettet følger også valg av rett kvalitet på både rør, deler og ventiler. Ledningseiere, bransjeorganisasjoner og myndighetene peker alle på viktigheten av et bærekraftig ledningsnett, og det betyr at det nå er ennå viktigere enn tidligere å unngå svake punkter i et ledningsnett for dermed å redusere risikoen for at uønskede hendelser kan oppstå. Kort sagt er det nå et helt annet fokus på det vi kan kalle gjennomgående kvalitet i ledningsnetten enn tidligere.

  I dette begrepet ligger det en rekke viktige elementer som blant annet

  • Å sikre at kun godkjente produkter og løsninger etableres
  • Å påse at grensesnittene mellom rør/rør, rør/deler og rør/deler/ventiler har de samme ytelsene
  • Å sikre at strekkfaste løsninger har de samme ytelsene for både rør og muffedeler (Universal-løsning er å foretrekke)
  • Å velge kvalitet ut fra en forventet teknisk levetid på 100-200 år
  • Å prosjektere i 3D og gjerne med BIM-funksjonalitet

  PAM har stort fokus på å imøtekomme dette, og vi ønsker å være en aktiv pådriver for et bærekraftig ledningsnett.

   

   

Utskrift E-post

Saint-Gobain PAM Norge AS

Telefon: (+47) 23175860    E-post: firmapost@pamline.no  
Besøksadresse: Brobekkveien 107 bygg A, 0582 Oslo
Postadresse: Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Fakturaadresse: Saint-Gobain PAM Norge AS, Brobekkveien 107, 0582 Oslo
E-post faktura: einvoice.pam.no@saint-gobain.com
Org.nr. NO 929 255 178 MVA

E-post bestillinger: firmapost@pamline.no 
E-post reklamasjoner: aftersale@pamline.no

 

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her: PAM Norge nyhetsbrev